husordensregler

Husordensregler

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle fremleietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

1. Et godt bomiljø og det nære naboskap i borettslag avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker, vise hensyn, omtanke og alminnelig høflighet for hverandre under forskjellige forhold. Alle som bor i borettslaget skal bidra til ro, orden og renslighet. Andelseier er ansvarlig for at alle som bor i leiligheten følger ordensreglene.

 

 

2. Banking og boring er ikke tillatt etter kl. 20:00 på hverdager og etter kl. 18:00 på lørdager. Søndager og helligdager skal det ikke foregå noen form for banking eller boring.

 

 

3. Etter kl. 22:00 skal det være ro i huset.

Hvis man, på grunn av selskapelighet ut over kl. 22:00 må regne med litt mer støy enn vanlig på en kveld, tar man selvsagt hensyn til nærmeste naboer og varsler dem om dette. Ved slike anledninger må bruk av tv, radio, musikkanlegg og annen lyd avpasses slik at det ikke sjenerer de øvrige beboerne. Man bør også være varsom med å sette dører og vinduer åpne og å oppholde seg på terrassene.

Høylytt festing på kvelder før en arbeidsdag, og hver eneste helg er ikke tillatt. Du er også ansvarlig for at dine gjester ikke lager bråk i ganger og utenfor blokken etter kl. 22:00.

Husk på at vaskemaskiner og tørketromler kan høres av andre i blokken.

 

 

4. Gatedørene på blokkene låses automatisk. Tidspunktet kan variere fra oppgang til oppgang.

 

5. Det er ikke tillatt med motorisert kjøkkenvifte! Dersom du flytter inn i en leilighet med motorisert kjøkkenvifte, må denne ikke brukes! Konsekvensene er at det balanserte ventilasjonsanlegget ikke fungere skikkelig, og det oppstår lukt-smitte mellom leilighetene.

 

(Det foregår løpende arbeid med å rehabilitere ventilasjonsanlegget, og få på plass en bedre løsning).

 

 

6. Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og kjøring innenfor borettslagets eiendom. Kjøring og parkering på gangveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig tilbringertjeneste. For å sikre at det er nok parkeringsplasser til alle, skal de som er tildelt garasje eller egen parkeringsplass kun benytte disse, også ved korttidsparkering. Hver enkelt beboer plikter å henvise sine gjester med bil til gjesteparkeringen. Respekter skiltingen i området.

 

I helt spesielle situasjoner kan styret gi en midlertidig/kortvarig parkeringstillatelse som legges i frontruten. Trenger du dette kontakt servicemedarbeider i kontortiden eller send en epost til styret@nordaasborettslag.no. Denne tillatelsen må hentes på forhånd.

 

Ved søknad vedlagt legeerklæring kan særskilt parkeringstillatelse utstedes.

 

 

7. Fellesganger, trappeoppganger og fellesrom skal til enhver tid være ryddige. Ski, kjelker, sykler og lignende skal plasseres på dertil egnet sted, ikke i innvendige trappeoppganger eller andre steder hvor disse vil stenge for andre.

 

 

8. Vaskebyrå vasker trappeoppgangene en gang i uken.

Beboer vasker ved inn-/utflytting eller etter behov.

 

 

9. Alle som bor i laget har plikt til å delta i såkalt pliktukearbeid.

 

Plan for pliktuke og dugnad er styrets ansvar.

 

Pliktuken består av:

- kosting/måking utvendig

- skifting av lyspærer i felles gang, fåes på styrekontoret.

- renhold av loft og kjeller

- melde fra om skader

- andre plikter etter avtale i oppgangen

 

Pliktuken varer fra mandag til og med søndag. Det skal være en tillitsvalgt pr. oppgang.

 

Deres oppgave er:

 

- sørge for at den enkelte leieboer utfører sine fellesplikter, og holde oppsyn med at ordensreglene generelt blir fulgt

 

- påse at nødvendig utstyr som kost og spade finnes i oppgangen og at det er i orden.

 

Per 26.09.22 ser det ut som om ordningen med pliktuke og tillitsvalgt har sklidd litt ut. Det er derfor ikke sikkert denne ordningen er i funksjon der du bor.

 

 

 

10. Henvendelser til styret eller servicemedarbeider bes sendes på epost styret@nordaasborettslag.no. Kontakt på telefon skal kun skje på dagtid i hverdager.
Tlf: 55 13 53 60 à Tastevalg.

 

Krisetilfeller er unntatt, og det er et eget tastevalg for akutte hendelser.

 

 

11. Hvis noen ikke viser rimelig hensyn til sine naboer, eller det oppstår problemer, er det opp til den sjenerte å snakke med vedkommende for å prøve å løse situasjonen.

Hvis dette ikke fører fram, kontaktes styret skriftlig. Anonyme brev behandles ikke.

 

 

12. Andelseieren er ansvarlig for leiligheten og plikter å sørge for nødvendig vedlikehold. All skade på leiligheten erstattes av andelseieren.
Nærmere informasjon om andelseiers vedlikeholdsplikt av leiligheten kan sees i vedtektene.

 

 

13. Det er tillatt å holde hund eller katt, men styret skal informeres om dette. Fører dette til urimelig ulempe for beboerne, vil det medføre advarsler og i ytterste konsekvens kan styret etter to stykk advarsler, forlange at husdyrholdet opphører, og at eier kan bli stilt økonomisk ansvarlig for eventuelle skader.

Alle dyreeiere er pliktig til å fjerne alle ekskrementer umiddelbart.

Alle husdyr som oppholder seg utendørs, skal bære halsbånd med ID.

 

 

14. Andelseier har ansvar for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at andelseieren får omkostninger med å stake opp.

 

 

15. Andelseier er selv ansvarlig for å holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand.

 

 

16. Andelseiers brudd på forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel borettslaget, kan borettslaget pålegge eieren å selge andelen.