Vedtekter

Vedtekter

For Nordås Borettslag org nr. 954 085 686.Tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag.Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26. juni 1979. Endret på generalforsamling 14. april 1988, 18. april 2005 (med iverksettelse fra lov om burettslag av 06. mars 2003 sin ikrafttredelse.), 31. mars 2011,
03. juni 2014. Sist endret 17. juni 2021.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Nordås Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

1. Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

2. Borettslaget er tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

1. Andelene skal være på kroner 100,-.

2. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan
være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

3. Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti
prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det
samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe
boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap,
stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller
kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

4. Likevel kan staten, en kommune, et boligbyggelag eller annen institusjon eller
sammenslutning med samfunnsnyttig formål til sammen eie inntil 10 % av andelene i
borettslaget.

• Bergen kommune eier følgende leiligheter: Nr. 67, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 180,
182, 187, 188, 190 og 192.

5. Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel

1. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

2. Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en
eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

1. En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

2. Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

3. Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom
fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

4. Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

5. Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for
betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort
at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

2-4 Ombygging, påbygging eller andre endringer av boligen

Andelseier kan ikke foreta ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn
uten å innhente skriftlig samtykke fra laget. Dette gjelder også oppsetting av antenne,
parabol, varmepumpe eller andre tekniske/elektriske installasjoner. Det samme gjelder
innvendige ombygginger mv dersom disse vil gripe inn i bærende konstruksjoner, felles rør,
ledninger og anlegg.

3. Forkjøpsrett

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett

1. Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

2. Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen
annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter
separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter
bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

3. Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å
gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen
nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at
andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager
dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og
varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før
meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten

1. Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere
andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i
boligbyggelaget foran.

2. Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

3. Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier.
Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

4. Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4. Borett og bruksoverlating

4-1 Boretten

1. Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer
til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og
forholdene.

2. Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

3. Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere og øvrige
beboere.

4. En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som
er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen.
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

5. Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt
forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom
gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av
eiendommen.

4-2 Bruksoverlating

1. Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

2. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

• andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i
minst ett av de siste to årene.
Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år

• andelseieren er en juridisk person

• andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner

• et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett oppeller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen

• det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning
kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter
at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

3. Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
godkjenning.

4. Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Fysisk andelseier plikter å holde laget orientert om hvor vedkommende kan treffes.
Juridisk andelseier plikter å utpeke fullmektig som kan ta i mot meldinger fra laget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

1. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og
med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler,
inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og
innvendige flater.
Apparater slik som panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsanlegg,
m.v. som er plassert i boligen må også vedlikeholdes av andelseier.
Vedlikeholdet omfatter vannrør i leiligheten frem til stoppekran. Dersom slik
stoppekran ikke er montert gjelder ansvaret frem til hovedstamme.
Andelseier har også ansvaret for ringe- og tv ledninger, elektriske ledninger og
porttelefon fra ringeknappen ved døren inn til den enkelte boligen og inne i boligen,
samt øvrige trekkerør og ledninger.
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Ventiler og andre
luftekanaler må være åpne for å sikre en forsvarlig utlufting av boligen.

2. Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som
vannrør i leiligheten til stoppekran eller hovedstamme (se ovenfor), og øvrige rør,
utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende boligen,
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater (panelovner, ventilatorer, vifter og balansert
ventilasjonsaggregater som er plassert i boligen mv), tapet, gulvbelegg, vegg-, gulvog himlingsplater, skillevegger,

listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Utskifting av sluk og avløpsrør

mv. som følge av modernisering /oppussing er andelseiers ansvar.

3. Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning
både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning.
Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l. Andelseier
har også ansvar for å sørge for dette ved fravær fra boligen, for å unngå tett sluk og
eventuell oversvømmelse.


4. Andelseieren skal holde boligen fri for innsekter og skadedyr, med mindre dette
skyldes forhold utenfor andelseiers mulighet for kontroll. Skade som følge av
inntregning av rotter/mus er borettslagets ansvar med mindre det kan godtgjøres at
andelseier eller noen han svarer for har opptrådt uaktsomt. Dersom innsekter og
skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært tilstede, plikter andelseier å
varsle styret umiddelbart.


5. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført
ved innbrudd og uvær på noe andelseier har vedlikeholdsansvaret for.


6. Andelseier plikter å la arbeidene utføres på en håndverkmessig forsvarlig måte.
Andelseier må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer ved
andelen som griper inn i bærende konstruksjoner og felles installasjoner som går
gjennom boligene, jf også 2-4.


7. Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre,
plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
8. Særlige individuelle avtaler inngått mellom enkelte andelseiere/grupper av
andelseiere og laget, og som har en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret/
utskiftingsansvaret enn det som følger av punktene (1) til (5) ovenfor, videreføres i sin
helhet inntil annet måtte bli avtalt.


9. Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.


5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt


1. Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt
plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget,
skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.


2. Felles rør, ledninger, kanaler, radiatorer inklusive kraner og rør, og andre felles
installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget
har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til
vesentlig ulempe for andelseieren.


3. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk samt rør eller ledninger
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Lagets
ansvar for skifte av sluk og andre rør gjelder som følge av slitasje og elde.


4. Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring
av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller
annen bruker av boligen.


5. Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
pliktene sine.


6. Pålegg om salg og fravikelse


6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig
bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte
medfører unødvendig ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.


6-2 Pålegg om salg


1. Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget
rett til å kreve andelen solgt.


6-3 Fravikelse


Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage
eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse
fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.


7. Felleskostnader og pantesikkerhet


7-1 Felleskostnader


1. Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med
en måneds skriftlig varsel. Andelseier plikter å betale felleskostnadene etter de
instrukser og retningslinjer forretningsfører gir vedrørende innbetalingsmåten.


2. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver
tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.


7-2 Borettslagets pantesikkerhet


For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i
andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to
ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8. Styret og dets vedtak


8-1 Styret


1. Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder, 4 styremedlemmer og
med 2 varamedlemmer.


2. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer
velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.


3. Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved
særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.


8-2 Styrets oppgaver


1. Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens
vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer.


2. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
3. Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.


8-3 Styrets vedtak


1. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som
innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall,
fatte vedtak om:


1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,


2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet
til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,


3. salg eller kjøp av fast eiendom


4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,


5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk
ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.


8-4 Representasjon og fullmakt


Lederen (nestlederen) og et styremedlem i fellesskap representerer laget utad og tegner dets
navn.


9. Generalforsamlingen


9-1 Myndighet


Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.


9-2 Tidspunkt for generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.


2. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.


9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling


1. Forut for ordinær generalforsamling skal styret skriftlig varsle andelseierne om dato
for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en
andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være
innkommet til styret senest åtte uker før generalforsamlingen.


2. Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge
tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.


3. I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag
som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall
kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en
andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen
når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).


9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling


• Konstituering


• Godkjenning av årsberetning fra styret


• Godkjenning av årsregnskap


• Valg av styremedlemmer og varamedlemmer


• Eventuelt valg av revisor


• Fastsetting av godtgjørelse til styret


• Andre saker som er nevnt i innkallingen


9-5 Møteledelse og protokoll


Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en
annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.
Protokollen skal underskrives av møteleder, referent og minst to av de tilstedeværende
andelseierne valgt av generalforsamlingen.


9-6 Stemmerett og fullmakt


Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved
fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.
For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.


9-7 Vedtak på generalforsamlingen


1. Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.


2. Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Blanke og eller feil avgitte stemmer telles ikke med. Ved valg av styrets medlemmer
og ved andre personvalg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som
får flest stemmer skal regnes som valgt.


3. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har møtelederen ikke stemt,
eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.


10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern


10-1 Inhabilitet


1. Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk
særinteresse.


2. Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for
seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om
pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.


10-2 Taushetsplikt


Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens
personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.
Taushetsplikten gjelder også etter vervets avslutning.


10-3 Mindretallsvern


Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å
gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.


11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene


11-1 Vedtektsendringer


1. Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.


2. Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf
borettslagslovens § 7-12:


- vilkår for å være andelseier i borettslaget


- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget


- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer


11-2 Forholdet til borettslovene


For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003
nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.


12. Dugnadsarbeid og parkering


12-1 Dugnadsarbeid


Med dugnadsarbeid forståes her arbeid som andelseierne gratis eller mot
godtgjørelse/refusjon av felleskostnader utfører på borettslagets eiendom eller i tilknytning til
tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. Slikt arbeid kan være:


a. Opparbeidelse av grøntanlegg, andre utomhusanlegg, fellesrom og lignende.


b. Vedlikehold av de samme anlegg.


c. Organisering og forvaltning av bomiljøtiltak.


Borettslagets styre har rett og plikt til å igangsette arbeid/tiltak som nevnt foran, jf brl § 8-8.
Andelseiere som deltar i slikt arbeid, kan få godtgjørelse/refusjon av felleskostnadene som
etter styrets skjønn tilsvarer verdien av det utførte arbeidet. Andelseiere som ikke deltar i slikt
arbeid, kan av styret pålegges å betale et beløp som etter styrets skjønn tilsvarer verdien av
det ikke utførte arbeidet. Unnlatelse av å betale utlignet beløp, har samme virkning som
manglende betaling av felleskostnader.


12–2 Parkering


Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets
eiendom. I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse
til regulering, sørger styret for å innhente tillatelse. Styret skal også sørge for de nødvendige
skilter og materiell til regulering.


Ingen må foreta parkering eller bruke motorkjøretøyer innenfor borettslagets område på en
slik måte at det virker sjenerende eller volder ulemper for eksempel ved sperring av
adkomstveier, støy og motorlarm eller eksos. Motorkjøretøyer som er feilparkert eller parkert
slik at de volder ulempe, kan fjernes ved beslutning fra styret eller den som styret
bemyndiger.


Andelseierne plikter nøye å følge de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av
motorkjøretøyer innenfor borettslagets område. Brudd på disse regler av andelseierne eller
deres husstandsmedlemmer får samme virkning som brudd på husordensreglene for øvrig.